Jezik antike

Napake etruskologije

Izbor nekaterih starejših poizkusov odčitavanja Pyrgi lističa

 

Pallottino (1964) mešano latinskogrški črkopis

ita · tmia · HE RAMAΣυ |·]vatieχe · unialastres · θemiasa · meχ · θuta · θefariei · velianas · sal · cluvenias ·turuce · munistas · θuvas · tameresca · ilacve · tulerase · nac ·  ci ·  avil · χurvar · teσiameitale · ilacve · alσase nac · atranes · zilacal · seleitala ·acnaσvers· itanim · heramve ·avil·eniaca·pulumχva.

 

Berlot (1984): samosvoje dodeli vrednosti znakom, ki bi lahko bili podobni cirilskemu prečrkovanju.

I ta tmia . i kak bjedašča sva vatijehje uniala stdjez o ješčia zaščjeh ou ta ojethadjei veli a nas zal sluveni az tudu se muniš ta z ou vas tam jedješ kaila sve tuledaše nas si avil hudvad te ziašče itale ila sve al zase nas at danes žilas al cele itala ak nas vjedzi  tanišč bjedaščve avil je nia ka guluščhva…

Matej Bor (1995) iz prepisov ugiba črkovanje s poskusom razumevanja teksta slovensko na povsem isti italski osnovi.

ita tmiaj kak heram azva vatiehe uni al astres ojemia sa meh outa ojebadjej velianas sal cluvenei as turuče muni stas ouv asta meresca ilakve tule rase nac ci avil hurvar te zjam e itale ilakve al zase nac at rane s žilac al selje itala ak na zved s i ta nim heram ve avil jen jaca pulumhva

 V.Vodopivec (2002):Prevod besedila obeh ploščic, kjer upoštevam Borovo razlago besed, se glasi:
I ta tempelj je kot hram ozval utehe Junone ali Astarte ko je imel svoj meč tu obrednik Velianas sel slovenji ko (je) tu rokoval. Munja stavba ova (je) stala (v) morski  Ilakve utrdbi (ko je) rasel nato.ko (je) minil kurbir tedaj zajame italski Ilakve ali zasede nato. Od te rane sta živelj in selje (od) Itala. Kakor zver si (je) i ta nimbški hram vedi minil in jako polumpal. 

Nekaj tujih različic:

  1. Garbarini: Gospodarici Astarti. To je posvečen kraj, ki ga je ustvaril in dal Thefaria Velianos, kralj Chaisrie, v mesecu Zbh Šmš, v dar templju in njegovi ogradi (?);  ker ga je Astarta povzdignila s svojo roko za vladarja za tri leta v mesecu  Krr na dan pokopa božanstva.  In let kipa božanstva v njegovem templju (je toliko) let, kolikor je teh zvezd.

    G. Levi Della Vida: Za gospodarico Astarto je to svetišèe (sveti kraj), ki ga je zgradil in dal  Tbry` Wlnš, kralj Kyšryja, v mesecu Zebah šiššim (Šmš corruptum) v MKtn v svetišèu  od Wbmn tw, ker ga je Astarta izbrala potom njega v tretjem letu njegovega vladanja,  v mesecu Krr, na dan pokopa božanstva, in v letu kipa  božanstva v njenem svetišèu (in) v letu (?) tistih zvezd.

    S. Moscati: Gospodarici Astarti. To (je) kapelica, ki jo je zgradil in daroval Thefaria Velianos,  kralj Caere, v mesecu zbh šmš, v dar (?) svetišèu in njegovi ogradi (?)  ker je Astarta zahtevala (to) od njega v tretjem letu njegovega vladanja,  v mesecu krr, na dan pokopa božanstva. Let kipa  božanstva (naj bo toliko), kolikor je zvezd.

Leave a Reply